O Život a zdravie

Občianske združenie Život a zdravie je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom činnosti dobrovoľných lektorov systematicky usmerňuje a motivuje ľudí k harmonickému životnému štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdravia a vysokej kvality života.

Sme lektorskou organizáciou registrovanou ako občianske združenie. Od roku 1993 realizujeme na Slovensku širokú škálu aktivít v rámci primárnej zdravotnej prevencie, ktorej nosným programom je NEW START. Je to preventívno-liečebný program vytvorený lekármi v USA, ktorí pretlmočili moderné medicínske závery do populárneho jazyka. Program si kladie za cieľ priblížiť ľuďom poznanie a využívanie prirodzených liečebných prostriedkov pre udržanie zdravia v celej jeho komplexnosti. Program NEW START vedie k životnému štýlu v duchu základnej definície zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ako komplexnej pohody v oblasti fyzického, duševného a sociálneho zdravia. Základná forma činnosti OZ ŽaZ sa realizuje prostredníctvom siete klubov zdravia. Odporúčania lektorov vychádzajú výlučne z vedecky overených záverov našich i zahraničných odborníkov v oblasti výživy a zdravého životného štýlu.

Občianske združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR od 13. apríla 1993. Naše aktivity realizujeme z finančných darov, schválených grantov a dotácií od právnických a fyzických osôb. Činnosť občianskeho združenia Život a Zdravie sa riadi svojimi stanovami (Stanovy OZ ŽaZ).

Lektori

Dobrovoľní aktivisti odborníci (lekári, pedagógovia…) a vyškolení lektori, ktorí sami žijú zdravým životným štýlom. Každý lektor musí spĺňať dve kritériá pre oprávnenie svojej činnosti:

  • vedomostný potenciál v súlade s vedeckými poznatkami (školiaci proces lektorov je garantovaný univerzitou Loma Linda)
  • prezentovanie programu NEW START osobným príkladom

Odborným garantom našich zdravotno-vzdelávacích programov je renomovaná Loma Linda University (Kalifornia, USA), ktorá priebežne posiela svojich odborníkov na vzdelávanie našich lektorov.